#konkurslolo

Image

REGULAMIN KONKURSU „KONKURSLOLO”


§ 1


POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Organizatorem konkursu „#KONKURSLOLO” (zwanego w dalszej części

„Konkursem”) jest Elżbieta …. prowadząca działalność pod firmą …. w ramach której

prowadzi działalność:

a. Restauracji Lolo Thai Jolo – ul. Jana z Kolna 2, 81-348 Gdynia

b. Jakubowy Hotel – ul. Jana z Kolna 2, 81-348 Gdynia.

2. Konkurs przeprowadzony zostanie w terminie od dnia 10 kwietnia 2023 roku do dnia

20 września 2023 roku.

3. Fundatorem nagród w niniejszym konkursie jest Organizator.

4. Konkurs organizowany będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem

wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną

inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. O grach hazardowych

(Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).

6. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.


§ 2


UCZESTNICTWO W KONKURSIE


1. Uczestnikami konkursu mogą być jedynie pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do

czynności prawnych osoby fizyczne, które:

a. Posiadają kartę konkursową w formie drukowanej lub elektronicznej oraz

b. Zapoznały się z niniejszym regulaminem i go zaakceptowały oraz

c. Spełniły warunki opisane w § 3 regulaminu, tj. wykonały zadania konkursowe.

2. Uczestnikiem konkursu nie może być pracownik Organizatora, przy czym za

pracownika uważa się każdą osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, a

także osobę fizyczną wykonującą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy,

studenta i ucznia, niebędący pracownikami, oraz wolontariusza, jak również osobę

prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, współpracującą z pracodawcą.

3. Uczestnikowi nie wolno zamieszczać wypowiedzi graficznych lub tekstowych, które

zawierają treści wulgarne, nieobyczajne, naruszające przepisy prawne, naruszające

porządek prawny lub naruszające dobre imię Organizatora lub naruszające dobre

obyczaje. Takie treści mogą zostać natychmiastowo usunięte przez Organizatora, a

Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia takiej osoby z Konkursu lub – w

przypadku wygranej – odmowy przyznania nagród takiej osobie.

4. Ilość osób mogących wziąć udział w Konkursie jest nieograniczony.


§ 3

ZASADY KONKURSU


1. Zadania konkursowe polegają na:


a. Składaniu i opłacaniu zamówień oraz zakupie dań w restauracji LoloTHAIjolo

za minimum 30 złotych;

b. Udzielaniu – przez dwie pierwsze osoby od chwili publikacji – poprawnej

odpowiedzi na każdą zagadkę o wiedzy na temat Tajlandii, restauracji

LoloTHAIjolo lub Hotelu Jakubowego, przy czym Organizator będzie

publikował na instatory na Instagramie trzy pytania w tygodniu, o różnych

porach dnia;

c. Wykonaniu i umieszczeniu budzącego pozytywne skojarzenia rolki lub zdjęcia

lub filmu z restauracji LoloTHAIjolo, Hotelu Jakubowego lub z jednym z

oznakowanych samochodów thaijolo lub powiązane z tą tematyką (np. zdjęcie

w restauracji, zdjęcie z obsługą, zdjęcie dań zamówionych na wynos),

umieszczone na swoim instastory na Insatagramie z oznaczeniem Restauracji

@LoloThaiJolo, @Hotelu Jakubowego oraz z dopiskiem #konkurslolo;

d. Wynajmie pokoi w Jakubowym Hotelu

e. Zakupie voucherów podarunkowych do restauracji LoloTHAIjolo

2. Konkurs dzieli się na sześć etapów, trwających:

a. Od 10 kwietnia do 30 kwietnia 2023 roku

b. Od 1 maja do 31 maja 2023 roku

c. Od 1 czerwca do 30 czerwca 2023 roku

d. Od 1 lipca do 31 lipca 2023 roku

e. Od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023 roku

f. Od 1 września do 20 września 2023 roku

3. W każdym z etapów Konkursu Uczestnicy zbierają punkty przydzielane według

następujących zasad:

a. 4 pkt za zamówienie na wynos z dowozem lub odbiorem osobistym

zamówionych wyłącznie bezpośrednio pod numerem telefonu 512644412 lub

za pośrednictwem strony internetowej https://www.thaijolo.pl lub „przy okienku

odbiorów osobistych” za minimum 30 zł od poniedziałku do piątku w

restauracji LoloTHAIjolo, przy czym za każde dodatkowe 40 zł z tego samego

zamówienia doliczany zostanie 1pkt dodatkowy;

b. 3 pkt za zamówienie na wynos z dowozem lub odbiorem osobistym

zamówionych wyłącznie bezpośrednio pod numerem telefonu 512644412 lub

za pośrednictwem strony internetowej https://www.thaijolo.pl lub „przy okienku

odbiorów osobistych ” za minimum 30 zł w sobotę lub niedzielę w restauracji

LoloTHAIjolo, przy czym za każde dodatkowe 40 zł z tego samego

zamówienia doliczany zostanie 1pkt dodatkowy;

c. 2 pkt za zamówienie na miejscu w restauracji LoloTHAIjolo od poniedziałku

do czwartku za minimum 30 zł, przy czym za każde dodatkowe 40 zł z tego

samego zamówienia doliczany zostanie 1 pkt dodatkowy;

d. 1 pkt za zamówienie na miejscu w restauracji LoloTHAIjolo od piątku do

niedzieli za minimum 30 zł, przy czym za każde dodatkowe 40 zł z tego

samego zamówienia doliczany zostanie 1 pkt dodatkowy;

e. 1 pkt za poprawną odpowiedź na zagadkę o wiedzy na temat Tajlandii,

udzieloną w przez dwie pierwsze osoby od chwili publikacji zagadki, przy

czym Organizator będzie:


I - publikował na instatory na Instagramie trzy pytania w tygodniu, o różnych

porach dnia,

II - informował o pojawieniu się pytania na swych profilach na portalach

społecznościowych Instagram oraz Facebook minimum jedną godzinę

przed wyświetleniem się pytania (instastory polecamy zaobserwować i

ustawić przypominanie o instastory);

f. 1 pkt za wykonanie i umieszczenie budzącego pozytywne skojarzenia rolki lub

filmiku lub zdjęcia z restauracji LoloTHAIjolo lub Hotelu Jakubowego lub

jednym z oznakowanych samochodów thaijolo albo powiązane z tą tematyką

(np. zdjęcie w restauracji, zdjęcie z obsługą, zdjęcie dań zamówionych na

wynos) umieszczone na swoim instastory z oznaczeniem @lolothaijolo lub

@jakubowyhotel oraz z hasztagiem #konkurslolo ; z tym zastrzeżeniem że

uczestnik uzyska 1 pkt dodatkowy za udostępnienie swoich social mediowych

działań dodatkowo na tablicy Facebook, a jeżeli w danym miesiącu post

uzyska najwyższą liczbę polubień na portalu Facebook Uczestnik otrzyma

dodatkowe 5 pkt. Warunkiem jest pozostawienie posta na tablicy Uczestnika

przez cały etap konkursu, do chwili ogłoszenia wyników za dany etap.

g. 2 pkt za zakup vouchera podarunkowych do restauracji LoloTHAJjolo za

minimum 30 zł.


4. W przypadku zadania, o którym mowa w ust 1 lit. b (zagadka), warunkiem

koniecznym przyznania punktu jest wysłanie każdorazowo na adres e-mail

konkurslolo@gmail.com wiadomości zawierającej poprawną odpowiedź na zadane

pytanie, imię i nazwisko uczestnika oraz jego numer telefonu. Organizator prześle w

informacji zwrotnej pierwszego otrzymanego od Uczestnika emaila informację o

nadanym numerze karty konkursowej, jeżeli uczestnik jeszcze jej nie posiada.

5. W przypadku, zadania, o którym mowa w ust 1 lit. c (zdjęcie/rolka/filmik), warunkiem

koniecznym przyznania punktu jest wysłanie każdorazowo na adres e-mail

konkurslolo@gmail.com wiadomości zawierającej printscreen uwidaczniający

wykonanie zadania, imię i nazwisko uczestnika oraz jego numer telefonu. Organizator

prześle w informacji zwrotnej pierwszego otrzymanego od Uczestnika emaila

informację o nadanym numerze karty konkursowej, jeżeli uczestnik jeszcze jej nie

posiada.

6. Kartę konkursową Uczestnik otrzymuje w Lokalu – w przypadku dokonania

pierwszego zamówienia dań w restauracji LoloTHAIjolo lub pierwszego noclegu w

Hotelu Jakubowym lub zakupu pierwszego vouchera podarunkowego albo w

odpowiedzi zwrotnej - w przypadku wykonania pierwszego zadania polegającego na

odpowiedzi na zagadkę lub umieszczeniu zdjęcia/rolki/ filmiku na instastory na

Instagramie.

Warunkiem wydania karty konkursowej jest podanie imienia i nazwiska oraz numeru

telefonu. Otrzymanie karty konkursowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego

Regulaminu przez Uczestnika. Trzy pierwsze i trzy ostanie cyfry numeru telefonu

przyporządkowanego do danej karty stanowić będzie identyfikator służący do publikacji

wyników na stronie internetowej.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie sieci Internet, za

pośrednictwem którego przeprowadzane są części konkursu.

8. Za „instastory” uważa się publikowane na profilu społecznościowym Instagram relacje

Użytkownika tego portalu.


9. Za „udostępnienie na tablicy” na portalu Facebook uważa się opublikowane na profilu

społecznościowym Facebook posty Użytkownika tego portalu.

10. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także

prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.


§ 4

Nagrody i Zwycięzcy


1. Nagrodą główną w Konkursie jest wyjazd dla dwóch Zwycięzców w listopadzie 2023

roku do Tajlandii, na 10 dni, przy czym wycieczka obejmuje koszt biletów,

zaplanowane przez Organizatora koszty noclegów i jedzenia oraz specjalnie

przygotowany autorski program zwiedzania.

2. Nagrodami dodatkowymi będą przyznane uczestnikom wielkiego finału vouchery do

wykorzystania w restauracji LoloTHAIjolo lub Hotelu Jakubowym

3. Zwycięzcami w Konkursie będą:

a. Osoba, która zdobyła w toku całego Konkursu, tj. od 10 kwietnia 2023 roku do

20 września 2023 roku najwięcej punktów liczonych zgodnie z § 3 ust. 3

niniejszego Regulaminu, tzw. Zwycięzca zwycięzców;

b. Osoba, która wyłoniona zostanie spośród 10 osób, w Wielkim Finale , który

odbędzie się 24 września 2023 w restauracji LoloTHAIjolo Hotelu Jakubowym

4. Do Wielkiego Finału, wybranych zostanie 10 osób, według następujących kryteriów:

a. zwycięzca miesiąca – osoba która w danym miesiącu zbierze najwięcej

punktów (sześć miejsc – jedno za każde z etapów określonych w § 3 ust. 2

niniejszego Regulaminu) z tym zastrzeżeniem, że jeżeli zwycięzcą

zwycięzców jest zwycięzcą miesiąca na jego miejsce wchodzi do finału inna

osoba, która zajęła drugie miejsce w danym miesiącu;

b. zwycięzca konkursu wiedzy, czyli osoba, która odpowiedziała prawidłowo na

największą ilość pytań (jedno miejsce w Wielkim Finale);

f. najczęstszy gość hotelu przez okres trwania konkursu, przy czym za gościa

uważa się pełnoletnią i posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych

osobę fizyczną, która potwierdziła uczestnictwo w konkursie i spędziła co

najmniej jeden nocleg w hotelu, niezależnie od tego kto uiścił rachunek za

usługę (jedno miejsce w Wielkim Finale); z zastrzeżeniem że rezerwacja

została dokonana wyłącznie bezpośrednio pod numerem telefonu 58/7176868

lub za pośrednictwem strony internetowej www.jakubowyhotel.pl

c. najlepszy influencer – osoba, która umieściła na instastory na Instagramie

najładniejsze, najbardziej kreatywne i pozytywne zdjęcie/ rolkę/ filmik z

restauracji/hotelu/z samochodem thaijolo, przy czym 20 września 2023 roku

pracownicy LoloTHAIjolo (Komisja) wybiorą w drodze głosowania takie zdjęcie

(jedno miejsce w Wielkim Finale).

d. osoba, która zapłaciła najwyższy rachunek jednorazowo w ciągu trwania

całego konkursu w restauracji LoloTHAIjolo (jedno miejsce w Wielkim Finale)


5. Organizatorowi przysługuje prawo odmowy przyznania nagrody:

a. osobie, która działać będzie niezgodnie z niniejszym Regulaminem,

przepisami prawa lub zasadami obyczaju;

b. osobie, która podała nieprawdziwe, nieaktualne lub niekompletne dane;


c. osobie, która w jakikolwiek sposób będzie działać w sposób mający na celu

obejście Regulaminu lub zasad konkursu w nim ustanowionych.


6. Informacje o przebiegu oraz wyniki konkursu (częściowe i ostateczne) ogłaszane

będą codziennie na stronie internetowej https://www.thaijolo.pl oraz mediach

społecznościowych Organizatora (facebook, Instagram).

7. Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności

ekwiwalent pieniężny.

8. Nagroda do czasu wydania Zwycięzcy Konkursu stanowi własność organizatora.

9. Organizator nie odpowiadają za zgłoszenia konkursowe Uczestników, które naruszają

prawa autorskie lub inne prawa osób trzecich, jak również w wypadku, jeśli istnieje

duże prawdopodobieństwo wystąpienia takich naruszeń, a także wszelkie treści

naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, wolność słowa i dobre

obyczaje.


§ 5


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu

rejestracyjnym jest Organizator.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach związanych z

przeprowadzeniem Konkursu opisanego niniejszym Regulaminem, w tym celem

wydania im Nagród. Dane dotyczące Uczestników będą przetwarzane przez

Organizatora oraz mogą być przekazywane uprawnionym organom, na podstawie

odpowiednich przepisów prawa.

3. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku, utrwalonego w związku z

udziałem w Konkursie lub podczas wycieczki do Tajlandii w związku z wygraną

poprzez umieszczanie zdjęć na stronach internetowych, ulotkach lub na profilach

społecznościowych w celach informacji i promocji.

4. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form przetwarzania obrazu,

kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w

formach obraźliwych lub powszechnie uznanych za nieetyczne.

5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego prac, o których mowa w § 3 ust. 1 lit.

c niniejszego Regulaminu, w celach informacji i promocji poprzez umieszczanie zdjęć

na stronach internetowych, ulotkach lub na profilach społecznościowych w celach

informacji i promocji.

6. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i

interpretacji rozstrzyga Organizator.

7. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie

spowoduje, że realizacja Konkursu będzie niemożliwa.

8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,

przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.

9. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiające przekazanie

Nagrody Uczestnikowi uprawnia Organizatora do odmowy jej wydania.

10. W przypadku złożenia przez Uczestnika sprzeciwu na przetwarzanie danych

osobowych lub cofnięcie zgody w czasie trwania Konkursu, Organizator uzna taki

sprzeciw lub cofnięcie zgody za wycofanie się z Konkursu Uczestnika.


§ 6


REKLAMACJA


1. Uczestnikowi przysługuje prawo do reklamacji w przypadku twierdzenia przez tego

Uczestnika, że do wykluczenia z Konkursu lub odmowy wydania nagrody doszło z

naruszeniem niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

2. Reklamacja powinna zawierać:

a. imię i nazwisko oraz adres Uczestnika;

b. przedmiot reklamacji;

c. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;

d. podpis Uczestnika.

3. Reklamacje wnoszone są na piśmie, osobiście przez Uczestnika w siedzibie

przedsiębiorstwa lub listem poleconym w terminie 7 dni od ujawnienia zdarzenia, nie

później niż 7 dni od dnia zakończenia konkursu.

4. Organizator rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 21

dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach,

termin może ulec przedłużeniu, jednak nie więcej niż 60 dni od dnia przyjęcia

zgłoszenia, o czym Organizator poinformuje Uczestnika na piśmie.


§ 7


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie zasad Konkursu lub

treści Regulaminu, w tym w szczególności zmian terminów związanych z Konkursem.

Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej

https://www.thaijolo.pl

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub skrócenia czasu trwania

Konkursu a także zmiany daty planowanej wycieczki do Tajlandii będącej nagrodą

główną.

3. Organizator uiści do właściwego Urzędu Skarbowego, jako płatnik podatku

dochodowego, 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.